Specjalizacja: Aranżacja wnętrz

SPECJALIZACJA: ARANŻACJA WNĘTRZ

Aranżacja przestrzeni to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnosze­nia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przy­szłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

  1. Wiedza z dziedziny projektowania przestrzennego

Uczeń:

Czytaj więcej: Specjalizacja: Aranżacja wnętrz

Specjalizacja: Projektowanie graficzne

SPECJALNOŚĆ: TECHNIKI GRAFICZNE

SPECJALIZACJA: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wie­loma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projek­towania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

  1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego

Uczeń:

Czytaj więcej: Specjalizacja: Projektowanie graficzne

Specjalizacja: Projektowanie ubioru

SPECJALNOŚĆ: FORMY UŻYTKOWE

SPECJALIZACJA: PROJEKTOWANIE UBIORU

Projektowanie ubioru to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe. Określa działania plastyczne, związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejęt­ności w zakresie formy przestrzennej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach, uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia akademickiego w tej lub pokrewnej dziedzinie.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

Czytaj więcej: Specjalizacja: Projektowanie ubioru