Specjalizacja: Aranżacja wnętrz

SPECJALIZACJA: ARANŻACJA WNĘTRZ

Aranżacja przestrzeni to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnosze­nia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przy­szłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

  1. Wiedza z dziedziny projektowania przestrzennego

Uczeń:

1) opanowuje podstawowe wiadomości z zakresu projektowania przestrzennego;

2) poznaje zasady ergonomii oraz zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia;

3) dostrzega konieczność nieustannego podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznego przestrzeni życiowej człowieka.

  1. Działania warsztatowe

Uczeń:

1) wykazuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu aranżacji przestrzeni i projektowania form przestrzennych;

2) w działaniach twórczych właściwie dobiera środki artystyczne;

3) wykazuje się umiejętnością doboru odpowiednich narzędzi i materiałów do tematu i zakresu pracy.

  1. Kreacja w aranżacji przestrzeni

Uczeń:

1) eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny;

2) w swoich projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki;

3) umiejętnie transformuje idee na język plastyczny, świadomie referuje i ocenia osiąg­nięte przez siebie rezultaty.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Wiedza z dziedziny aranżacji przestrzeni

Uczeń:

1) rozróżnia i definiuje podstawowe środki wyrazu artystycznego w kreowaniu prze­strzeni takie jak: kompozycja, światło, kolor, faktura, znak, litera;

2) charakteryzuje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej);

3) rozumie i dostrzega podstawowe uwarunkowania ergonomii;

4) rozróżnia i charakteryzuje materiały oraz technologie stosowane w projektowaniu przestrzennym;

5) rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane z architekturą i kompozycją prze­strzenną.

  1. Działania warsztatowe

Uczeń:

1) sprawnie i bezpiecznie posługuje się materiałami i narzędziami plastycznymi;

2) planuje pracę, dzieląc ją na część projektową i wykonawczą;

3) dobiera właściwe materiały i technologie do wykonywanego zadania;

4) świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego (np.: kompozycja, światło, kolor, forma, faktura, znak, litera);

5) w pracach uwzględnia elementy graficzne i typograficzne;

6) w pracach projektowych stosuje zasady ergonomii;

7) wyszukuje i trafnie stosuje gotowe elementy aranżacji przestrzeni (np.: meble, oświe­tlenie, systemy wystawiennicze);

8) w oparciu o obowiązujące normy, tworzy profesjonalną dokumentację plastyczną swo­ich projektów;

9) umiejętnie dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze, wykorzystując warsz­tat tradycyjny i nowoczesne technologie.

  1. Kreacja w aranżacji przestrzeni

Uczeń:

1) myśli i działa kreatywnie, tworząc proste projekty przestrzenne;

2) samodzielnie inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia;

3) nakreśla plan realizowanego zadania;

4) w swoich projektach korzysta z różnorodnych inspiracji oraz z dorobku kulturowego;

5) w twórczy sposób wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności.