Specjalizacja: Projektowanie graficzne

SPECJALNOŚĆ: TECHNIKI GRAFICZNE

SPECJALIZACJA: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wie­loma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projek­towania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

  1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego

Uczeń:

  1. Poznaje podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu projektowania gra­ficznego;
  2. Właściwie posługuje się terminami z zakresu technik graficznych, materiałów i środków artystycznych.
  3. Działania warsztatowe - uczeń projektuje, wykonuje lub przygotowuje do realizacji przekaz wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie.
  1. Interpretacja i kreacja w projektowaniu graficznym - uczeń analizuje zagadnienie projektowe, interpretuje i formułuje wypowiedź oraz umiejętnie transformuje idee na język plastyczny.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

  1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaj e kompozycji plastycznej;

2) definiuje pojęcia i terminy z dziedziny liternictwa i typografii;

3) zna zagadnienia z historii projektowania graficznego;

4) zna techniki mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazu;

5) rozróżnia techniki i parametry druku;

6) właściwie dobiera narzędzia i programy graficzne do realizowanych projektów.

  1. Działania warsztatowe

Uczeń:

1) planuje etapy pracy projektowej od szkiców koncepcyjnych do realizacji, w tym przy­gotowania projektu do druku;

2) stosuje w pracy projektowej tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie;

3) stosuje analogowe i cyfrowe narzędzia rejestracji i przetwarzania obrazów;

4) projektuje różnorodne formy graficzne np. znak graficzny, elementy identyfikacji wi­zualnej, plakat, formy wydawnicze;

5) świadomie wykorzystuje środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego;

6) dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych, użytkowych oraz jakości tech­nicznej zrealizowanego projektu graficznego;

7) profesjonalnie dokumentuje i archiwizuje prace;

8) prezentuje efekty swojej pracy, przedstawia zastosowane nowe technologie.

  1. Interpretacja i kreacja w procesie projektowania graficznego

Uczeń:

1) świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wyrazu artystycznego;

2) inspiruje się otaczającą rzeczywistością, transponuje emocje i wrażenia na język pla­styki;

3) wykorzystuje różnorodne technologie i podejmuje próby eksperymentowania w ich zakresie;

4) transformuje pojęcia i idee na język plastyczny;

5) dokonuje oceny wartości artystycznych własnych dokonań twórczych.