Specjalizacja: Projektowanie ubioru

SPECJALNOŚĆ: FORMY UŻYTKOWE

SPECJALIZACJA: PROJEKTOWANIE UBIORU

Projektowanie ubioru to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe. Określa działania plastyczne, związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejęt­ności w zakresie formy przestrzennej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach, uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia akademickiego w tej lub pokrewnej dziedzinie.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

  1. Wiadomości z zakresu projektowania ubioru

Uczeń:

1) rozróżnia podstawowe materiały i techniki z zakresu projektowania i kreacji ubioru;

2) posługuje się terminologią związaną z projektowaniem ubioru, technologią, materia­łami i środkami artystycznymi w ubiorze.

  1. Działania warsztatowe

Uczeń:

1) realizuj e formę ubioru na podstawie projektu;

2)planuje proces tworzenia i organizuje warsztat pracy;

3) świadomie łączy i wykorzystuje różne materiały, techniki i technologie w pracy pro­jektowej i realizacyjnej.

  1. Interpretowanie różnych źródeł inspiracji, kreacja formy z wyobraźni

Uczeń analizuje różne źródła inspiracji, twórczo je interpretuje, kreatywnie transformuje po­jęcia i idee na język plastyczny.

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Wiadomości z zakresu projektowania ubioru

Uczeń:

1) opisuje podstawowe trendy w ubiorze historycznym i współczesnym;

2) rozróżnia i definiuje terminy i pojęcia z zakresu projektowania ubioru;

3) rozróżnia podstawowe technologie i techniki stosowane w projektowaniu i realizacji ubioru;

4) rozróżnia i charakteryzuje podstawowe materiały i narzędzia warsztatu projektowego i realizacyjnego, w tym środki tradycyjne oraz nowoczesne;

5) rozpoznaje środki wyrazu plastycznego - strukturę i logikę w projektowaniu ubioru;

6) wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z zakresu projektowania i realizacji ubioru, uwzględniając kanon modelowej sylwetki oraz sposoby prezentacji ubioru;

7) opisuje kolejne etapy procesu twórczego;

8) rozumie sens artystycznego i technologicznego eksperymentu. 

  1. Działania warsztatowe

Uczeń:

1) wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin do projektowania i realizacji ubioru, zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem;

2) świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego w projektowaniu i w realizacji ubioru;

3) organizuje proces twórczy, planuje etapy pracy projektowej - od szkiców koncepcyj­nych do realizacji;

4) organizuje warsztat realizacyjny, posługując się nim sprawnie i bezpiecznie;

5) wykorzystuje różnorodne materiały, techniki i technologie w realizacji ubioru, dobiera je i odpowiednio łączy w celu osiągnięcia założeń projektowych;

6) pracuje indywidualnie i zespołowo przy realizacji ćwiczeń i wieloetapowych zadań;

7) prezentuje, konfrontuje i krytycznie ocenia własne dokonania twórcze, posługując się właściwym językiem plastycznym;

8) stosuje w pracy projektowej i realizacyjnej technologie tradycyjne oraz rozwiązania niekonwencjonalne;

9) stosuje w praktyce projektowej zasady rysunku żurnalowego i rysunku technicznego;

10) posługuje się sprawnie programami graficznymi i multimedialnymi w procesie projek­towania, stosuje je także do dokumentowania, prezentacji i promocji własnych doko­nań twórczych;

11) komponuje ubiór, uwzględniając jego przeznaczenie, okoliczności, dla których po­wstaje oraz cechy psychofizyczne potencjalnego użytkownika;

12) modeluje elementy i całościowe formy ubioru.

  1. Interpretowanie różnych źródeł inspiracji oraz kreacja formy z wyobraźni

Uczeń:

1) dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz jakości technicznej i technologicznej swoich prac, potrafi uzasadnić swoją opinię;

2) analizuje i krytycznie ocenia źródła informacji;

3) korzysta z wybranego materiału źródłowego, używa odpowiednich środków wyrazu artystycznego w procesie projektowym i realizacyjnym;

4) inspiruje się otaczającą rzeczywistością i transponuje swoje wrażenia na środki wyrazu artystycznego, tworzy koncepcje projektowe z wyobraźni;

5) konsekwentnie rozwija założenia projektowe w procesie twórczym;

6) podejmuje działania eksperymentalne;

7) kreuje indywidualny styl artystyczny.