Podstawa programowa - HISTORIA SZTUKI

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE

 1. Wiadomości z zakresu historii sztuki

Uczeń:

1) wykazuje się znajomością faktów, pojęć i terminów z dziedziny historii sztuki,  umożliwiającą odbiór dzieł sztuki dawnej i współczesnej we właściwych kontekstach;

2) rozumie teksty źródłowe i krytyczne;

3) samodzielnie zdobywa informacje na temat sztuki  i jej dziejów;

4) potrafi określić miejsca przechowywania i lokalizacji najistotniejszych dzieł sztuki;

5) rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne.

2. Tworzenie wypowiedzi na temat sztuki

Uczeń konstruuje poprawną merytorycznie wypowiedź (pisemną i ustną) na temat dzieł sztuki, twórczości wybranych artystów, specyfiki epok, stylów i kierunków w sztuce. Swoją wypowiedź egzemplifikuje właściwym doborem argumentów i przykładów  z zakresu dziejów sztuki. Uwzględnia niezbędne konteksty (np. historyczny, społeczny,  filozoficzny, religijny, literacki, biograficzny).

3. Analiza i interpretacja dzieł sztuki i tekstów kultury

Uczeń przeprowadza opis i analizę (w tym analizę porównawczą) dzieł z różnych dziedzin sztuki, dokonując ich klasyfikacji pod względem stylu i znaczenia w dziejach sztuki.  Analizuje i interpretuje treść dzieła. Formułuje wnioski na podstawie tekstów źródłowych  i krytycznych, poświęconych sztuce.

CELE KSZTAŁCENIA  – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Czytaj więcej: Podstawa programowa - HISTORIA SZTUKI