Egzamin dyplomowy

Nauka w Liceum Plastycznym kończy się nie tylko zdaniem matury, ale też zdobyciem zawodu plastyka. Aby otrzymać Dyplom Ukończenia Szkoły Artystycznej uczniowie w klasie IV przygotowują się do egzaminu dyplomowego, wykonując pracę dyplomową ze specjalizacji, której uczą się od drugiej klasy, oraz ucząc się teorii z historii sztuki.

Egzamin  dyplomowy obejmuje:

1) część praktyczną polegającą na:

  a/ prezentacji przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej (np. projekt aranżacji wnętrza kawiarni, biblioteki, przedszkola, mieszkania, banku, cukierni – wykonanie makiety oraz plansz z opisem i zdjęciami, projektu graficznego serii plakatów, kalendarza, ilustracji do książek, identyfikacji wizualnej firmy – wydrukowane plansze) z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy.

2 ) część teoretyczną  z historii sztuki obejmującą:

a/ opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki

b/ prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych

c/ wiedzę z historii sztuki dziedziny związanej ze specjalnością, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu specjalizacji

 

Regulamin Egzaminu Dyplomowego

Podstawa prawna:

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

2.Rozporządzenie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

 • 1.

Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych w Liceum Plastycznym w Tomaszowie Mazowieckim zwanego dalej „liceum”.

 • 2.

Do egzaminu dyplomowego  dopuszczony jest uczeń, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki :

 1. Ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego.  
 2. Otrzymał  klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:

              a/ rysunek i malarstwo

              b/ specjalność artystyczna

 • 3.
 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją egzaminacyjną”, powoływana w liceum.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

 1. a) przewodniczący komisji;
 2. b) dyrektor szkoły lub wicedyrektor, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji;
 3. c) nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym;
 4. d) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołuje dyrektor jednostki nadzoru  na wniosek dyrektora liceum, nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego, upoważniając go do powołania, w terminie 14 dni , pozostałych członków komisji egzaminacyjnej.
 6. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołuje się spośród   nauczycieli zajmujących stanowiska  kierownicze w liceum.
 7. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dokonać podziału komisji na zespoły egzaminacyjne, przeprowadzające poszczególne części egzaminu dyplomowego, oraz wyznacza przewodniczącego tych zespołów.
 • 4.

Egzamin dyplomowy w liceum przeprowadza się w terminach umożliwiających przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

Czytaj więcej: Regulamin Egzaminu Dyplomowego

Wymagania egzaminacyjne części teoretycznej egzaminu dyplomowego

Podstawy prawne:

 Rozporządzenie MKiDN z dn. 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 1258)

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sipernia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. z 2002 r., nr 138, poz. 1164)
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 lipca 2014 w sprawie podstwa programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1039)

 Przekazywanie wymagań

 Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadza się egzamin dyplomowy, obowiązani są nie później niż 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego poinformować uczniów klas najwyższych

 Formach części teoretycznej egzaminu dyplomowego

 1. Zakresach obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowania tematów egzaminacyjnych.

 Zakres części teoretycznej egzaminu dyplomowego

 Część teoretyczne egzaminu dyplomowego z historii sztuki jest zdawana w formie ustnej i obejmuje:

 1. opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła
 • prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych
 1. wiedzę z historii sztuki dziedziny związanej ze specjalnością ze szczególnym uwzględnieniem zakresu specjalizacji.

  Czytaj więcej: Wymagania egzaminacyjne części teoretycznej egzaminu dyplomowego